Ubytovací poriadok

v súlade so Zmluvou o ubytovaní podľa § 754 a násl. Občianského zákonníka

Článok I.

Podmienky a spôsob ubytovania

1. Prevádzkovateľom ubytovania v súkromí ONDANA je majiteľ PaedDr. Stanislav Nemčík, 055 71 Žakarovce 132 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

2. Prevádzkovateľ môže ubytovať len občana, ktorý sa riadne prihlási, t.j. predloží prevádzkovateľovi zariadenia ihneď po príchode svoj platný doklad totožnosti /občiansky preukaz, cestovný pas,/ a to v zmysle platného znenia zákona č. 135/82 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov v platnom znení a to v zmysle platného znenia zákona č. 428/2008 Z.z. O ochrane osobných údajov v platnom znení. Prevádzkovateľ ubytuje hostí, ktorí netrpia t.č. infekčným ochorením.Prevádzkovateľ odovzdá hosťovi kľúč od izby, domu, brány. Pri tomto prevzatí sa skladá vratná 100 € záloha.

3. Prevádzkovateľ poskytuje hosťom služby aspoň v rozsahu a kvalite určenej vyhláškou MH SR č. 277/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pre ich zaraďovanie do kategórií a tried.

4. Prevádzkovateľ môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť hosťovi iné, než dohodnuté ubytovanie, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.

5. Na základe objednaného ubytovania prevádzkovateľ ubytuje hosťa najneskôr do 18,00 hod., ak nie je dohodnuté inak. Po uvedenej hodine môže prevádzkovateľ izbou voľne disponovať.

6. Prevádzkovateľ môže na požiadanie hosťa jeho pobyt predĺžiť a poskytnúť inú izbu než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.

7. Hosť počas svojho pobytu používa izbu a spoločenské priestory do 10,00 hod. posledného dňa pobytu, ak to nie je dohodnuté inak. V prípade, že hosť využíva izbu a spoločenské priestory aj po tomto čase, resp.dohodnutom čase môže prevádzkovateľ účtovať pobyt aj za nasledujúci deň.

8. Prevádzkovateľ poskytuje hosťom služby v rozsahu, ktorý určuje právny predpis. Za ubytovanie a poskytnuté služby je klient povinný uhradiť cenu v súlade s platným cenníkom a platnými podmienkami ubytovacieho zariadenia. Cenník služieb za prechodné ubytovanie a storno poplatky ako aj ďalšie služby je k nahladnutiu u prevádzkovateľa.

 

Článok II.

Zodpovednosť prevádzkovateľa ubytovania a klienta

1. Prevádzkovateľ zodpovedá za vnesené veci do ubytovacieho zariadenia a uložené na mieste vyhradenom na tento účel alebo tam, kde sa obvykle odkladajú ako aj za škodu spôsobenú na uložených veciach, ibaže by ku škode došlo inak. Prevádzkovateľ nezodpovedá za cennosti /výpočtová a audiovizuálna technika /, klenoty, peniaze a pod., ktoré boli vnesené hosťom do objektu a izieb.Za cennosti a peniaze zodpovedá prevádzkovateľ iba v tom prípade, ak boli prevzaté do úschovy na základe potvrdenia max. do výšky 330 €.

2. Za škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia zodpovedá hosť, objednávateľ ubytovania za skupinu osôb (ďalej len hosť) podľa platných právnych predpisov. Hosť ako zodpovedný zástupca zodpovedá aj za škody spôsobené neplnoletými osobami, za ktoré je zodpovedný.

3. Exteriér a interiér je udržiavaný a funkčný. Hosť vo vlastnom záujme hneď po ubytovaní prekontroluje stav a funkčnosť zariadení na izbe a v priestoroch, ktoré bude využívať a prípadné závady ihneď nahlási prevádzkovateľovi. Pri odovzdaní objektu preberá hosť inventár celého objektu podpisom formulára a berie na seba zodpovednosť za stratu, poškodenie, prípadne zničenie majetku aj jeho jednotlivých častí podľa platných právnych predpisov.

4. Za stratu kľúčov od izby, domu, brány je hosť povinný bezodkladne uhradiť prevádzkovateľovi 30 € , ako paušálnu náhradu škody. Týmto však nie je dotknutá skutočná náhrada škody takouto stratou.

5. Posteľná bielizeň, utierky a prestierania sú čisté a nepoškodené. Posteľná bielizeň slúži na celotýždenný pobyt, pri výmene na požiadanie učtujem poplatok. V prípade dlhšieho pobytu budú bezplatne vymenené. Kuchynské utierky, čistiace potreby a hygienické potreby WC a v kúpeľni sú v cene ubytovania.

6. Udržujte čistotu – za mimoriadne znečistenie objektu /blato, zvratky, žuvačky, vykonávanie osobnej potreby na dvore, okolo plota a stien a pod./ učtujem poplatok 17€.

7. Hosť je povinný pred odchodom z pobytu umyť a dať do náležitého poriadku všetko čo využíval /kuchynský riad, kotlík, vonkajší gril/

8. Hosť je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, majetku, prírode a životnom prostredí.V rámci prevencie hosť:

 • aj počas pobytu v zariadení bude mať zamknuté vchodové dvere, resp. bránu
 • predtým ako otvorí dvere cudzím osobám, skontroluje dôvod ich požiadavky vstupu do ubytovacieho priestoru a v prípade pochybnosti a dôvodnosti takejto požiadavky bezodkladne kontaktuje ubytovateľa
 • hosť oznámi prevádzkovateľovi každú čakanú návštevu dopredu, ako aj náhodnú návštevu ihneď ako sa o tom dozvie, osobne alebo mobilom
 • pred odchodom z ubytovacieho zariadenia hosť riadne skontroluje uzatvorenie okien a dverí a to aj na poschodí

 

Článok III

Všeobecné platné nariadenia

1. Návštevy v zariadení môže hosť príjímať iba so súhlasom prevádzkovateľa.

2. Motorové vozidlá môžu parkovať na určených miestach pozemku zariadenia. Použitie zvukových, svetelných signalizácií a dlhodobé ponechanie motora v chode nie je dovolené. V osobnom záujme v aute nenechávať voľne položené osobné veci, športové potreby, el. zariadenia a pod.

3. Hosť súhlasí s tým, že počas celej doby ubytovania má prevádzkovateľ, prípadný opravár v doprovode s prevádzkovateľom právo vstúpiť do izby za účelom vykonania svojich služobných povinnosti.

4. V izbe, ani v spoločenských priestoroch ubytovacieho zariadenia hosť nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa premiestňovať interiérové zariadene, vykonávať opravy, alebo akékoľvek zásahy do rozhlasových a televíznych prijímačov, robiť úpravy alebo akékoľvek zásahy do elektrického vedenia alebo jej inštalácie. Hosťovi doporučujem si zabezpečiť vhodnú obuv na prezutie. Pred vstupom do objektu si očistite obuv. Vstup na izby v obuvi, ako aj športovej obuvi /lyžiarky, turistická obuv/ je zakázaný.

5. V ubytovacom zariadení a hlavne na izbe nie je dovolené hosťom používať vlastné elektrické spotrebiče, okrem elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu/ holiaci strojček, sušič na vlasy a pod./

6. Krb umiestnený na prízemí v spoločenskej miestnosti je možné využívať len po predchádzajúcom poučení prevádzkovateľom a za predpokladu, že hostia dodržania podmienky samotnej obsluhy krbu podľa ústnych pokynov prevádzkovateľa.

7. V prípade požiaru je hosť povinný sa riadiť pokynmi prevádzkovateľa. Po príchode jednotky PO, pokymni veliteľa zásahu.

8. V ubytovacích priestoroch a v izbách je fajčenie zakázané. To neplatí pre vyhradené priestory pre fajčiarov, kde fajčenie je dovolené. Za porušenie zákazu sa učtuje pokuta 30 €

9. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné deti do 10 rokov ponechať bez dozoru dospelých na izbách ani v ostatných spoločenských a vonkajších priestotoch ubytovacieho zariadenia.

10. Hosťom nie je dovolené brať do izieb športové náradie, bicykle, motocykle, technické zariadenia a iné obdobné predmety, ktoré je z bezpečnostných a priestorových dôvodov možné uložiť na iné ubytovacím zariadením vyhradené miesto.

11. Loptové a športové hry sa môžu hrať len na priestoroch na to určených, aby nebol rušený kľud, odpočinok, bezpečnosť hostí a susedov.

12. Hosť sa nesmie na izbe ani v ostatných priestoroch zariadenia a bezprostrednej blízskosti ubytovacieho zariadenia príliš hlučne správať, ani neprimerane nahlas počúvať rozhlasový alebo televízny prijímač.

13. V dobe od 22,00 hod. do 06,00 hod. je hosť povinný dodržiavať nočný kľud. So súhlasom prevádzkovateľa sa môžu organizovať spoločenské akcie aj po 22,00 hod. a to v priestoroch na to určených za podmienky dodržania pokynov prevádzkovateľa.

14. Pred odchodom z ubytovacieho zariadenia je hosť povinný na izbe uzavrieť vodovodné uzávery, vypnúť svetlo a elektrické spotrebiče, uzavrieť okná a uzamknúť dvere.

15. Hosť a ubytovacie zariadenie sú povinní dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku. Ubytovacie zariadenie je oprávnené v zmysle platných právnych predpisov ukončiť predčasne ubytovanie hosťa v prípade, ak hrubo porušuje dobré mravy, alebo inak hrubo porušuje svoje povinnosti, teda nad mieru alebo opätovne ruší nočný kľud, poškodí majetok ubytovacieho zariadenia, inák obťažuje ostatných hostí a pod.

16. Tento ubytovací poriadok upravuje podmienky ubytovania, za ktorých ubytovacie zariadenie poskytuje ubytovanie a služby s ním spojené a je záväzný pre hosťa od momentu uzavretiu zmluvy o ubytovaní, pričom je k dispozícií klientom na viditeľnom mieste v spoločenských priestoroch ubytovacieho zariadenia.

17. Tento ubytovací poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01.04.2011.

18. Ubytovanie domácich zvierat je povolené len po predchadzajúcom súhlase prevádzkovateľa a následne dodržaní týchto podmienok:

 • po predložení platného očkovacieho preukazu
 • prísny zákaz vstupu, kde sa pracuje s potravinami a stoluje
 • psy musia mať náhubok a musia byť vodené na vodidle
 • nesmú byť bez dozoru majiteľa
 • nesmú odpočívať na lôžku
 • bezodkladne odstráni exkrementy
 • nesmú používať na kúpanie a podávanie pokrmov inventár objektu
 • osoba, ktorá sprevádza zviera, je zodpovedná za dodržiavanie pokoja a znáša všetky škody spôsobené zvieraťom

19. Porušením zákazov je pokutované prepadnutím zálohy v prospech prevádzkovateľa.

Článok IV.

INÉ- Telefónne čísla

 

1. Majiteľ objektu: 0907 507 342

2. Jednotné európske číslo tiesňového volania: 112

3. Polícia Gelnica: 053 4822176

4. Platia aj staré čísla: 150 – hlásenie požiarov

155 – zdravotnícka záchranna služba

158 – polícia

PaedDr. Stanislav Nemčík, majiteľ

 

Kontakt:

PaedDr. Stanislav Nemčík, 055 71 Žakarovce 132

IČO: 44351372, DIČ: 1031513802, Živnostenský register č. 860 – 16950

Nastavnia súkromia

Pri návšteve našej webovej stránky sa cez webový prehliadač ukladajú informácie vo forme textových súborov cookies. Tu si môžte zmeniť Nastavenie súkromia. Stojí za zmienku, že blokovanie niektorých typov súborov cookies môže mať vplyv na funkčnosť stránky a vaše užívateľské skúsenosti na našich webových stránkach a službách, ktoré sme schopní ponúknuť.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.

Naša stránka používa súbory cookies tretích strán. Prezrite si Vaše "Nastavenia súkromia" alebo odsúhlaste používanie súborov cookies.